Documentos classificados

Clique no número id na coluna da esquerda para ver detalhes. Clicando no número de código do documento na coluna da direita apresentará o documento.

idClassificado por sort downsort upTítulo do documento sort downsort upData do documento sort downsort upNúmero de páginas sort downsort upEssencia do documento sort downsort uppessoas_mencionadas sort downsort upIdioma sort downsort upAssuntos essenciais sort downsort upObservaçoes sort downsort upver PDF sort downsort up
3689Benjamin OronTratamento a ser dispensado aos Madrichei Machon18/01/19651cartaברלה, דוד דניאלhebraicoהמזכירות העולמית מזכירה למזכירות ברור-חיל את התנאים שיש להעניק למדריכי המכון הנמצאים בקיבוץ לרבות לימוד השפה העברית, הכרת הסביבה, שירות רפואי וביטוח לאומי   006_13_0011
3686Benjamin OronProlongamento de Shlichut no Brasil19/05/19681cartaצבי טייטלבאום, ג׳ימיקו, דב צמיר, ישראל אבידורhebraicoהמזכירות העולמית מודיעה לצבי טייטלבוים שהיא נקטה בצעדים הדרושים להארכת שליחותו בברזיל והיתה סבורה שברור-חיל נתן הסכמתו לכך. ישוחחו עם מזכיר המשק בנדון   006_13_0014
3519Benjamin OronMazkirut Olamit - Efraim Bariach19/03/19631Carta da Mazkirut Olamit dirigida a Mazkirut do Kibutz Bror-Chail sobre a substituição do Efraim Bariachגיל שמיר, דוד דניאל, אפרים בריחhebraicoהמזכירות העולמית מודיעה למזכירות הקיבוץ כי היא מטפלת בהחלפתו המהירה של אפרים בריח, אך אין לראות בתאריך שנקב הקיבוץ - 10/04.1963 כמציאותי   006_12_0008
3539Benjamin Orondevolução de despesas13/07/19601Devolução de despesas de viagem à Bror-Chail dos madrichim do Machonיוחנן דר, מריו ויזנברגhebraicoהמזכירות העולמית מודיעה למזכירות ברור-חיל על החזרת דמי הנסיעה של מדריכי המכון למדריכי חו״ל אשר באו לביקור בקיבוץ   006_12_0026
3670Benjamin OronChanania Rapaport-Mazkirut Olamit18/11/19681cartaאליהו גורן, אהרון טלנברג, חנניה רפפורט, דב צמירhebraicoהמזכירות העולמית מודיעה למזכיר ברור-חיל שבישבת ועדת המינויים הודגשה חשיבות בחירת חבר יוצא אמריקה לטינית לתפקיד גזבר-סגן מזכיר של התנועה. הועלתה הצעה למנות לתפקיד את חנניה רפפורט, אשר לכל הדעות נראה מתאים    006_13_0031
3665Benjamin OronTzvi Grinwald - Porto Alegre16/02/19691cartaמשה פרנקל, צבי גרינוולדhebraicoהמזכירות העולמית מודיעה למזכיר ברור-חיל על האישור הסופי ליציאתו של צבי גרינוולד כשליח התנועה לפורטו אלגרה וכן להשתתפותו בסמינר השליחים של הסוכנות היהודית   006_13_0037
3685Benjamin OronRepresentante do Departamento de Noar Vehechlutz no Brasil23/05/19681cartaאליהו גורן, דב צמיר, בנימין רויזמןhebraicoהמזכירות העולמית מודיעה לבינימין רויזמן כי בעקבות העמדה החיובית של ברור-חיל, מועמדותו לתפקיד נציג מחלקת הנוער והחלוץ בברזיל הועלתה כבר בפני הנוגעים בדבר בסוכנות היהודית   006_13_0015
3684Benjamin OronMazkirut Olamit- Agradecimento a Bror-Chail05/06/19681cartaמשה פרנקלhebraicoהמזכירות העולמית מודה של תרומת חברי ברור-חיל לימי עיון עבור ״הוורקשופ״ הברזילאי   006_13_0016
3674Benjamin OronShlichim ao Brasil - substituição e prolongamento 05/07/1968cartaדב צמיר, אהרון שונדר, גלובוצקי, טייטלבוים, בנימין רויזמן,אליהו גורhebraicoהמזכירות העולמית מודה על החלטת ברור חיל לשגר את אהרון שונדר לברזיל, אולם מבקשת התייחסות לשאלת הארכת שליחותם של גלובוצקי וטייטלבוים וקביעתו של בנימין רויזמן כנציג הגזברות ומחלקת הנוער והחלוץ בברזיל   006_13_0027
3520Benjamin OronMazkirut Olamit - Zimmerman21/11/19621Carta da Mazkirut Artzit dirigida a Mazkirut de Bror-Chail a respeito da shlichut de Dorit e Chaim Zimermannגיל שמיר, דורית וחיים צימרמן, ד״ר ב. בנשלוםhebraicoהמזכירות העולמית מודה למזכירות ברור- חיל על החלטת הקיבוץ לאשר את החברים דורית וחיים צימרמן לשליחות בברזיל   006_12_0009
3680Benjamin OronConvenção de Voluntários - Agradecimiento a Bror-Chail 08/08/19671cartaבנימין רויזמן, אליהו גורןhebraicoהמזכירות העולמית מודה לברור-חיל על הסיוע של הקיבוץ לקיום כנס מתנדבי אחוד הבונים   006_13_0020
3677Benjamin OronBror-Chail, publicação, Beit Tarbut 23/08/19671cartaבנימין רויזמן, אליהו גורןhebraicoהמזכירות העולמית מברכת את מזכיר ברור-חיל על הוצאת חוברת בפורטוגזית על המשק ועל בית התרבות. מעבירה תרומה לממון החוברת   006_13_0023
3673Benjamin OronShlichim ao Brasil - funções 18/07/19681cartaדב צמיר, אהרון שניידר, יהושוע גלובוצקי, חזן, ג׳ימיקו, גודל קהאן, איסר בן צבי, חנניה רפפורט, ישראל אבידורhebraicoהמזכירות העולמית מברכת את החלטת ברור-חיל לשחרר 3 חברים מרכזיים לשליחות בברזיל, אולם סבורה שתפקיד ארגוני ויצוגי מתאים יותר לג׳ימיקו מאשר שליחות לתנועה בריו   006_13_0028
3561Benjamin OronLegalização - movimento no Brasi26/08/19581A Mazkirut Olamit felicita a Hanhagah Artzit no Brasil por ocasião do encerramento do episódio legalדב צמיר, יוחנן דרhebraicoהמזכירות העולמית מברכת את ההנהגה ארצית לרגל סיום הפרשה החוקית אשר כל כך הפריעה לפעולתה. ממליצה להתחיל מיד בהליכי לגליזציה של התנועה   006_12_0051
3529Benjamin OronMira Perlow - conferencia19/10/19601Carta da Mazkirut Olamit dirigida a Mira Perlov, solicitando que faça uma exposição sobre o tema "tochnit hatzofim" ante os madrichim do Machonמירה פרלוב, מנחם שטיינברגhebraicoהמזכירות העולמית מבקשת ממירה פרלוב להרצות בסמינר הרעיוני עבור מדריכי המכון למדריכי חו״ל, הנערך בבית ברל, באוקובר-נובמבר 1960. נושא ההרצאה: ״תכנית הצופים״. מששתתפים בסמינר כ-30 חניכים מדרום אמריקה, דרום אפריקה, אוסטרליה וניו זילנד   006_12_0019
3688Benjamin OronSubstituição de shlichim no Brasil14/04/19651cartaאהרון טלנברג, חיים צימרמן, שמואל חצורhebraicoהמזכירות העולמית מבקשת ממזכירות ברור-חיל לכנס דיון משותף דחוף לטיפול בגיוס חבר מרכזי מהמשק היכול לקבל את ריכוז עניני התנועה בברזיל וזאת עקב שובם לארץ של שני שליחים מרכזיים   006_13_0012
3569Benjamin OronMachon Hachoref20/11/19601Carta da Mazkirut Olamit a Bror-Chail a respeito do Machon Hachorefאפרים בריח, מרין ויזנברגhebraicoהמזכירות העולמית מבקשת ממזכירות ברור-חיל לארח את ממשתתפי מכון החורף מברזיל לתקופת שהייתם במשק קיבוצי   006_12_0059
3687Benjamin OronRepresentante Agencia Judaica no Brasil09/05/19681cartaדב צמיר, ישראל אבידור, ג׳ימיקוhebraicoהמזכירות העולמית מבקשת מברור-חיל לשחרר את ג׳ימיקו לתפקיד נציגות וגזברות הסוכנות היהודית בברזיל. בשלב זה לא ממליצים לכלול את תנועת עליה, לה הוא יוכל לסייע מתוקף תפקידו   006_13_0013
3675Benjamin OronMoshe Frenkel - shlichut em Porto Alegre01/11/19671cartaבנימין רויזמן, משה פרנקל, אריה גולדוסר, אליהו גורןhebraicoהמזכירות העולמית מבקשת לזרז ככל האפשר את יציאתו של משה פרנקל לשליחות בפורטו אלגרה   006_13_0025
3666Benjamin OronShnat Hachshará - madrich 16/02/19691cartaמשה פרנקל, שמואל קפלןhebraicoהמזכירות העולמית מאשרת למזכיר ברור-חיל ששמואל קפלן מתאים ביותר לרכז הסמינר למשתתפי שנת הכשרה   006_13_0036
3672Benjamin OronReação da Hanhagá Eliona - resoluções do movimento brasileiro referentes a Shnat Hachshará19/11/19681cartaיהושוע גלובוצקי, ג׳ימיקו רויזמן, אהרון שניידר, פיליפ קראון, ישראל אבידור, לייב גולן, דב וינרhebraicoהמזכירות העולמית דוחה את ההחלטות שנתקבלו בתנועה בברזיל, הקובעות שהתנועה העולמית תטפל בשנת הכשרה מבחינת ארגונית בעוד שברור-חיל, מקום ההכשרה, יטפל אידיאולוגית ויארגן את הסמינרים. התנועה העולמית מוכנה להתנער מכל ענין שנת הכשרה מברזיל, אם הצדדים לא יגיעו להסכמה. היא לא תסכים לתכתיבים   006_13_0029
3564Benjamin OronMira Perlov-Seminario madrichim06/11/19581Carta da Mazkirut Olamit solicitando a Mira Perlov a fazer uma exposição no seminário de madrichei Machonהנרי ניר, מירה פרלובhebraicoהמזכירות העולית מזמינה את מירה פרלוב להרצות על ״התכנית החינוכית של התנועה״ בסמינר המיועד לחברים הלומדים במכון למדריכי חו״ל - כ-40 משתתפים מאמריקה הלטינית, דרום אפריקה ואוסטרליה   006_12_0054
4181Benjamin OronReunião do comitê do programa para seminário sobre "bases e valores do Judaísmo - ישיבה תת-ועדה לניסוח הצעה לסמינר על ״יסודות וערכי היהדות״27/06/19601cartaנחמן פלבל, אהרון טלנברג, מייק אבלס, סו הר, ברוך אייל, אפרים בריח, חיים מימוןhebraicoהזמנה של המזכירות העולמית לחברי תת-הועדה לדיון בהצעה לסמינר מרוכז על ״יסודות וערכי היהדות״, המיועד לשכבות מעפילים ובוגרים   021_07_0003
4151Benjamin OronReunião da Mazkirut Olamit18/03/19624cartaנחמן פלבל, אפרים בריחhebraicoהזמנה לישיבת המזכירות העולמית ב-02.04.1962: דו״ח על גרמניה, אישור לאיחוד התנועה עם ״בני ציון״ בדרום אפריקה, וורקשופ ממכסיקו, עתידה של קב׳ הדסה-גזר, מפעל התנועה ההולנדית   021_07_0035
4638Benjamin OronKHED - alocação de verba e orçamento - הקצבה של הסוכנות היהיודית לקיבוץ הכשרה06/06/19491cartaא. דובקין, ב. בנשלוםhebraicoהודעת מחלקת הנוער והחלוץ על העברת הקצבה מיוחדת לקיבוץ ההכשרה ובקשה לקבלת דוחו״ת מפורטים על מפעל ההכשרה ותקציבים מפורטים   016_04_0021
3574Benjamin OronMadrichei Machon-salario01/01/19591Carta da Mazkirut Olamit a Mazkirut Artzitיוחנן דרhebraicoהודעת המזכירות עולמית למזכירות ארצית על החלטת מחלקת הנוער והחלוץ להעלות המשכורת של מדריכי מכון אשר בפעולה בתנועה מ-3000 קרוזירות ל-3300, סכום מזערי לעומת העלאת יוקר החיים בברזיל   006_12_0064
3575Benjamin OronSemel-Sisma-chultzah03/02/19591Carta da Mazkirut Olamit a Mazkirut Artzit, Brasilאריה ברנפלדhebraicoהודעת המזכירות העולמית כי טרם נפלה החלטה סופית בעניין סמל וסיסמה של התנועה. הוחלט על חולצה כחולה עם שרוך אדום.מצפים לחומר עבור ספר התנועה   006_12_0065
3548Benjamin OronComissão de Finanças - I. Haboni01/03/19601Carta da Mazkirut Olamit  anunciado a designação de Mordechai Chaitchik como membro da Comissão de Finançasמרדכי חייצ׳יק, אפרים בריחhebraicoהודעה של המזכירות העולמית למזכירות ברור-חיל על מינויו של מרדכי חייצ׳יק לועדת הכספים של התנועה   006_12_0037
4147Benjamin OronSeminário para Shlichim - Quarto Ciclo28/05/1962cartaגיל שמירhebraicoהודעה של המזכירות העולמית למזכירות ברור-חיל בדבר התחלת הלימודים של מחזור ד׳ של סמינר השליחים. נבדקת האפשרות שבמחזור זה יעברו התלמידים ללימוד של שלושה שבועות במסגרת המכון ליהדות בת זמננו של האונברסיטה העברית   021_07_0039
3505Benjamin OronCarta Amir Plut - Machon Hachore02/01/19611Carta de Amir Pluth ao Departamento de Juventude da A.J. em Israelאמיר פלוט, ד׳ר ב.  בנשלום, זיורזיו כהן, בנו סושודולסקי, נלסון רייך, מרים פלר, נלסון וייסhebraicoהודעה של הגעת 25 המשתתפים מברזיל למכון החורף ועל ההסדרים הכספיים לנסיעתם לישראל   025_02_0012
3496Benjamin OronTelegrama Brasil-Bror Chail20/01/19611מברק משליחי ברור חיל בברזיל לקיבוץדב, אמיר פלוט,קריב, ברכה גנדלמןhebraicoהודעה על צורך מיידי להעלות עולה לקיבוץ, הפקדת כספי הועדים למען ברור-חיל   025_02_0003
3514Benjamin OronMazkir Ichud Habonim Haolami04/12/19631Carta da Mazkirut Olamit ao Kibutz Bror-Chailצבי חזן, שמואל חצור, אפרים בריח, משה זלצמןhebraicoהודעה על החלטת ישיבת המזכירות העולמית על בחירתו של שמואל חצור כמזכיר כללי של התנועה ואישור הרכב הועדות השונות של המזכירות העולמית   006_12_0003
3513Benjamin OronMerkaz Tnuat Ichud Habonim20/07/19641Carta da Mazkirut Haolamit a Bror-Chail sobre o estabelecimento do Merkaz Hatnuahמאיר בר-לוי, משה בנטקובסקי, יוסף אריה קרביצבסקי, דב צמיר, אמיר פלוט, אפרים בריח, צבי ימפולסקי. שולח המכתב שמואל חצורhebraicoהודעה למזכירות ברור-חיל על הקמת  מוסד תנועתי עליון שיפעל בין ועידה לועידה. מוסד זה המונה 61 חברים יבחר, בין היתר, את המזכירות העולמית ויקבע תכנית פעולה שנתית לתנועה. מהקיבוץ נבחרו 7 חברים למרכז-שמות לֹהלן   006_12_0002
4175Benjamin OronReunião da Comissão de Hadrachá - ישיבת ועדת ההדרכה של המזכירות העולמית25/02/19591cartaברני סילhebraicoהודעה לחברי הועדה על מועד הישיבה והצעה לסדר היום: תכנית הדרכה לאחוד הבונים, קביעת שמות לשכבות-סיסמאות התנועה-סמל התנועה, תכנית מפעלי הקיץ 1959, יום התנועה   021_07_0011
3495Benjamin OronCarta Amir Plut a Bror-Chail15/12/19601מכתב מאמיר פלוט, המשמש כנציג הסוכנות היהודית בברזיל, לקיבוץ ברור-חילאמיר פלוט, אוסיאס פוגל, דוד רוטרמןhebraicoהגעת עולה לקיבוץ, בקשה לאישור קליטת עולה בקיבוץ, עמדת הקיבוץ להארכת עבודת חבר המשק בברזיל   025_02_0002
4135Benjamin OronBogrim do Movimento - Encontro em Bror-Chail 01/05/19661despachohebraicoדף למתארח- למשתתפים בכנס בוגרי התנועה בברור-חיל   021_08_0011
3573Benjamin OronMazkirut Olamit-Madrichei Machon03/02/19591Relatório da Mazkirut Olamit à Mazkirut Artzit sobre encontro com Madrichei Machon ao termino do seminário ideológicoיוחנן דרhebraicoדיון עם מדריכי מכון על בעיות התנועה ועבודתם אחר שובם לברזיל. הועלו בין היתר : מצב ותכנית שליחויות, קשר עם המזכירות העולמית, חשיבות והשקפתנו לגבי המכון למדריכי חו״ל, מקורות ממון להחזקת התנועה, המדיניות ההתיישבותית   006_12_0063
4138Benjamin OronRelatório da Mazkirut Olamit ao Segundo Congresso Mundial do Ichud Habonim09/06/196412relatórioשמואל חצור, hebraicoדו״ח לצירי הועידה העולמית השניה: מועידה לועידה, תמורות במדינות, חלוקת השליחים לפי מדינות, התנועה ממשיכה להיות הגדולה בעולם, מצב התנועה במדינות השונות, פעילות המזכירות העולמית, מפת התנועה העולמית, סדר יום של הועידה   021_08_0008
3531Benjamin OronAtividades membros de Bror-Chail14/10/19601Carta do secretario de Bror-Chail relatando à Mazkirut Olamit as atividades de membros do Kibutz durante setembro de 1960יוחנן דר, סוניה פלוט, אסתר פרוור, דב צמיר, לאה צמיר, נחמן פלבלhebraicoדו״ח המוגש על ידי מזכיר ברור חיל למזכירות העולמית, המפרט את תנועת הישוב לחודש ספטמבר 1960: סוניה פלוט-הכנות לשליחות, אסתר פרוור - סיום שירותה כאחות בקיבוץ מפלסים, דב צמיר-יציא לשליחות, לאה צמיר ונחמן פלבל- יציאה להרצאות   006_12_0021
3703Benjamin OronRelatorio- situação do movimento no mundo01/01/196038relatórioמברזיל: דוד אבנרי, שמואל קריב, משה אפרתי, דוד ברוכיס, לוי גורביץ, לאו זלשטיין, ברנרדו זלצר, אנה גורנשטיין, אהרון קרמר, נירה אלעזרי, יצחק קפולסקי, ברנרדו פיטרמן, בנימין אוסטרוביצקי, יעקב קורש, ארנלדו דויטשר, ליזם סויבלמן, ברנרדו ליבקרמןhebraicoדו״ח המוגש על ידי המזכירות העולמית למועצה העולמית הראשונה - ינואר 1960. הדו״ח כולל פרטים על מספר החניכים, מספרי עליה, פעילי התנועה, שליחים, מועדונים וחוות הכשרה ב-27 מדינות בהן תנועת אחוד הבונים פעילה   009_05_0001
4224Benjamin OronCarta de Shlichim em Ein Dorot á Bror-Chail - דווח של השליחים בעין דורות למזכירות ברור-חיל31/05/19583cartaמרדכי חיצ׳יק, חנה חיצ׳יק, ד״ר בנשלום, אמיתי, שטיינבאום, כהן, משפחת ריטבוhebraicoדווח של מרדכי וחנה חיצ׳יק למזכירות ברור-חיל על פעולתם אחר חודשיים וחצי בברזיל: התנועה הגדולה בברזיל, 1200 חברים, 6 סניפים, פעולה בקרב סטודנטים, מסגרת חינוכית כמעט עצמאית, בעיות בממון שליחים והוצאות תפעול. בהכשרה עובדים במרץ בחודשים האחרונים בענפי חקלאות שונים, הכנה לעליה, הוראת שפשה. מכתב מצורף של מרדכי בענין רישום הורים ועלית משפחות צעירות   העתק המכתב נשלח לסוכנות היהודית, הנהגה עליונה וועדת התנועה017_04_0010
4220Benjamin OronRelatorio de Shaliach no KHED à Mazkirut de Bror-Chail22/10/19553cartaאהרון טלנברג, שיינפלד, שזן, אדית, בובי, שיקו, ז׳ימיקו, ז׳וני, רוזה, זיסיו, ,סוזנה, הרמאן, מאריו, עליזה, שלומה, גבי, דוד ריטבו, רפאל מארון, מושקה אסתר פרוורhebraicoדווח של השליח למזכירות ברור-חיל על עבודתו בקיבוץ ההכשרה עין דורות, הרכב הגרעין, השיפורים שנעשו במקום וההתפתחויות בענפים השונים. בהמשך מדווח על עבודתו המקבילה בהנהגה העליונה, תיפקודה ומצב הסניפים והשליחים הפועלים בהם. מציין את המצב הכספי הקשה, העדר פעיולות מטעם המפלגה בברזיל    017_04_0006
3664Benjamin OronShnat Hachshará - Relatório01/04/19692carta;relatórioאהרון שניידר, בנימין רויזמן, מאוריציו מילגרום, פליסיה ורשויאק, ז׳אני מרה ימפולסקי, הלנה פלדמן, רחל רוזגרין, ישראל קופרשטיין, אילקה קונסיורובסקי, אריקה מנדלובסי, דינה סטכמן, אהרון שפירו, חוסה סרחיו, ברנרדו פלר, בוריס בר, אליו ברגמן, מרקוס, ארנני, רובנס, ברנרדו, לואיס, משה פרנקלhebraicoדווח של המזכירות עולמית לשליחים בברזיל בדבר מהלך המחזור השלישי של שנת הכשרה והערכות אישיות על חבריה. אחר שלוש פגישות אינטנסיביות עם המחזור, ההתרשמות היא כי זו הקבוצה הטובה ביותר שהיתה עד כה, הן בשל המספר הגדול של חברי התנועה והן מפאת הרמה האישית הטובה של שמשתתפים   006_13_0038
3623Benjamin OronFundo de Bror-Chail no Brasil10/07/19611Carta da Amir Pluth a mazkirut de Bror-Chail - Fundo do Kibutz no Brasilאמיר פלוט, אוגניה, בוז׳ינסקי, קורינלדיhebraicoדווח על תנועות בחשבון של קופת ברור-חיל בברזיל   025_02_0050
3497Benjamin OronTelegrama Brasil-Bror Chail10/12/19601מברק לברור חילפלוט, דובדבני, שמואל שוורץhebraicoבקשת פעולה אצל בכירים בסוכונות היהודית בארץ בענין שמואל שוורץ   025_02_0004
4566Benjamin OronBror-Chail - Shaliach no Brasil - בקשה לקבלת מידע נוסף ותרשמויות מיהדול המקום09/06/19591cartaדוד רוטרמן, דוד פייג, אפרים בריחhebraicoבקשת מזכיר ברור-חיל לקבל פרטים נוספים מעבודת השליח והתרשמויותיו ממקום שליחותו   024_11_0017
3586Benjamin OronPedido a Bror-Chail24/05/19621Carta de Bror-Chail aos Shlichim no Brasil a respeito de Guterman Trenenberg(?)אמיר, יוסף, גוטרמן טרננברג,מקס קיאנובסקיhebraicoבקשת ברור-חיל מהשליחים בברזיל לדווח על נסיבות עלייתו של גוטרמן טרננברג והופעתו הפתאומית בבקשה להתקבל במשק   025_02_0015
3518Benjamin OronMazkirut Olamit - visitantes da 22/04/19631Carta da Mazkirut Olamit dirigida ao Kibutz Bror-Chailגיל שמירhebraicoבקשה מהקיבוץ לסייע באירוח משלחת של חברי התנועה בשוויץ המתעתדת לבקר בישראל   006_12_0007
3570Benjamin OronSeminar shlichim-Nachman Falbel08/01/19601Carta da Mazkirut Olamit a mazkirut de Bror-Chail:  conferências  Nachman Falbel no seminário de shlichimבצי בטשא, נחמן פלבלhebraicoבקשה מהמזכירות עולמית לשחרר את נחמן פלבל לשלושה ימים נוספים עקב שינויים בתכנית הלימודים בסמינר השליחים   006_12_0060
3626Benjamin OronBror-Chail - visitantes27/03/19621Carta de Amir Pluth a mazkirut de Bror-Chail sobre visita de ativistas do Brasilיחזקיאל רווד, לייבוס פרידמן, אמיר פלוטhebraicoבקשה מברור-חיל לארח לסדר פסח את יחזקיאל רווד, לייבוס פרידמן ובני משפחה. השניים פעילים מאוד באוניפיקדה ובמפלגה וסייעו רבות לרכישת מועדון התנועה בריו   025_02_0053
Page: 1 2 3 4 5 6 7 ... 188 189 190 191 192 193 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11
Curta e Compatrilhe

1 thought on “Documentos classificados”

Leave a Comment