Documentos classificados

Clique no número id na coluna da esquerda para ver detalhes. Clicando no número de código do documento na coluna da direita apresentará o documento.

idClassificado por sort downsort upTítulo do documento sort downsort upData do documento sort downsort upNúmero de páginas sort downsort upEssencia do documento sort downsort uppessoas_mencionadas sort downsort upIdioma sort downsort upAssuntos essenciais sort downsort upObservaçoes sort downsort upver PDF sort downsort up
3502Benjamin OronCarta Amir Plut a Bror-Chail19/04/19611Carta de Amir Pluth a Bror-Chailאמיר פלוט, יהודית שפירו, ציפורה ורחל, לייב ושרה קרינברג, דב אינסמן, סוניה, מיכל, עודדhebraicoבקשה לחוות דעת בדבר אפשרות לקלוט בקיבוץ משפחה במצב כלכלי קשה בברזיל, אבי המשפחה בן 52   025_02_0009
4118Benjamin OronContactos sobre eventual união entre o Ichud Habonim e o movimento "Dror"19/07/19635cartaריקה אביאל, אפרים בריח, נחמן פלבלhebraicoבעקבות החלטה של המזכירות העולמית מה_24/05/1963, נשלח מכתב למזכירות העולמית של ״דרור-קיבוץ המאוחד״ המזמין אותה לשיחה בלתי מחייבת על אפשרות של איחוד בין שתי התנועות. האחונה סרבה להצעה. על פי התקשורת הישראלית תנועת ״דרור״ טוענת שלא בשלו התנאים לשיחות איחוד וכי הדבר יתאפשר בסוף שלבי ההתקרבות לקראת איחוד התנועה הקיבוצית. חילופי המכתבים מצורפים למסמך   020_11_0018
3499Benjamin OronCarta Amir Plut a Agencia Judaic28/02/19612Carta de Amir Pluth a direçao da Agencia Judaicaאמיר פלוט, אומנסקי, דב אניסמןhebraicoבעיות תקציביות בתפעול הנציגות בברזילת, בעיות ממון של השליח לעניני עלית הנוערת תחזית תקציביות לעתיד   025_02_0006
3503Benjamin OronCarta Amir Plut a Bror-Chail19/04/19611Carta de Amir Pluth ao Mazkir de Bror-Chailיוחנן דר, אמיר פלוט, ברכה גנדלסמן, קריב, דב אינסמן, שאול ואלנה אייזנברג, סוניהhebraicoבעיות בקשר השוטף בין הצדדים, הועד למען ברור חיל, קליטת משפשחה מברזיל בקיבוץ, עיענים כספיים, ביקור משפחתי בברזיל של חברי הקיבוץ   025_02_0010
3690Benjamin OronTranferencia para o Fundo de moadonim01/01/19651telegramaדובקין, קיטרון, בריחhebraicoבעיות בהעברת כספים לקרן המועדונים וקביעת הגוף שעל שמם הם יועברו   data tentativa. Não figura data no documento006_13_0010
4131Benjamin OronEducação da Juventude segundo os valores do Judaísmo01/05/196533Alon. Itonמאיר אילי, נחמיה גינזבורג, אברהם סתרי, ישראל ביטמן, עקיבא סקידל, הנרי ניר, מיכאל כהן, דני קרמן, יהודה רימרhebraicoאסופת מאמרים מתוך דיון בכנס בוגרי איחוד הבונים בכפר בלום: חינוך הנוער לערכי היהדות, אורך רוח לחיי תרבות, חינוך להזדהות עם העם, אורח חיים יהודי, יחסנו למסורת ולדת, חינוך לאור תמורות בקיבוץ, הזדמנויות שהוחמצו, התנועה הקיבוצית-מהי, להבין התמורות בקיבוץ   021_08_0014
3590Benjamin OronRetorno a Israel20/09/19621Carta de Amir Pluth a mazkirut Bror-Chail sobre o termino de funções no Brasilיוסף אריה קרבצ׳בסקי, אמיר פלוטhebraicoאמיר פלוט מודיע למזכירות ברור-חיל על סיום שליחותו בברזיל ועל העברת יתרת קופת ברור-חיל ליוסף אריה קרבצ׳בסקי   025_02_0018
3589Benjamin OronDepartamento Aliah - Brasil16/06/19621Carta de Amir Pluth a mazkirut Bror-Chail: shaliach Aliah para o Brasilיהודה אבן-ציטמן, עזריאל אגסי, אמיר פלוטHebraicoאמיר פלוט מבקש ממזכירות ברור-חיל ליידע אותו בעניין מינוי שליח מחלקת עלייה החדש בברזיל   025_02_0017
3842Benjamin OronIchud Habonim - Quem somos?01/01/000019Alon. Itonמוקי צור, בנימין גלhebraicoאלון ״מי אנחנו״ בהוצאה של מדור אמריקה לטינית: הקיבוץ מול קבוצת שנת הכשרה, סקירה כללית על תנועת אחוד הבונים הפועלת ב-18 מדינות, מפעלי התנועה בארץ, הערכת מצב יהדות אמריקה הלטינית, ״כולם היו בני״, בנים מאומצים   012_03_0007
3507Benjamin OronCarta Bror-Chail a A. Pluth19/06/19621Carta de Max Kianovski, Bror Chail a Amir Pluth, Brasilקיאנובסקי, פלוט, לאו, אגסי, משפ׳ שפירו, סוניהhebraicoאישורה של האספה הכללית של הקיבוץ לנסיעתו של לאו לברזיל, על חשבונו. פניה לועד למען ברור חיל למקרה שיידרש ממון נוסף, הסדרים להובלת מטענה של משפ׳ שפירו   025_02_0014
3614Benjamin OronDepartamento Aliat Hanoar-verbas04/09/19611Carta de Amir Pluth ao Diretor de Aliat Hanoar da Agencia Judaica, Israel, a respeito de assuntos financeirosד. אומנסקי, אמיר פלוט, דב אינסמןhebraicoאי העברת תקציבים לברזיל מקשה על פעילות השליחים בתחום עלית הנוער. מתבקשת פעולה מיידית   025_02_0041
1805Abraham Hatzamri (Mosca)Carta da mazkirut do ken Rio para a Hanaga Artzit05/04/19531cartaDavid Fainguelernt. Adolfo Cheinfeld. Jacob Rubinstein. Benjamim Roisman. Jose Leao Karabtchevsky. Leo Burman. Adolfo Steinberg. Tzipora Szapiro. Chana Goldberg.Português`Comunicacao que em 1.3.1953 se realizou a asseifa clalit do ken Rio com a seguinte ordem do dia: relatorio;debates;eleicao da mazkirut;diretrizes futuras. Foram apresentadas 3 propostas para a eleicao da mazkirut e a chapa vencedora aparece no texto,com os seus nomes e devidos cargos. Com relacao a diretrizes futuras sao as mesmas que a Veida estabeleceu para o movimento.   019_05_0005
3829Benjamin OronLivro de Atas das Congregações Judaicas01/01/195541Alon. ItonSamuel Cohen, Arnold Wiznitzer, José Honório RodriguesPortuguês"O Livro de Atas das Congregações Judaicas" Zur Israel em Recife e Magen Abraham em Mauricia, 1648-1653, publicado pela Biblioteca Nacional - Divisão de Obras Raras e Publicações   012_02_0004
379Abraham Hatzamri (Mosca)carta do kibutz para o eliezer lerner01/04/19652cartaberali rosenblat. ilana. magro. arale. lea e dov tzamir. chico. pinduca. zicio. kilinsky. banvol. dadinio. treibitch. zeev bonim.hebraico"maba". terremoto. abandono dechaverim do kibutz.   024_04_0003
1104Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do Chico para o Cheinfeld23/07/19731cartaDov Vainer. Fugi. Aharon. Dov Ben-Natan. Tzvi Guershuni. Israel Steinbaum.hebraicoZiva. Mario Vizenberg. O Dov Tzamir quer se candidatar para a Knesset.   025_08_0002
672Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do "Chico" para o Cheinfeld27/10/19733cartaSalvador. Sara Schreier. Tzipora Nitzan. Mati. Meir Kadishevitz. Yerach. Mario. Dov Viner. Shmuel kaplan.hebraicoZiva Cheinfeld. Aharon Kremer. Um pedido especial. Pergunta sobre o "Magro" e o Markin. O Fundo dos shlichim. Data do vosso regresso. O pedido do Hugo de sair para atuar no Teatro de Beer-Sheva e as reacoes. Cita os nomes dos que foram a favor e os que foram contra (a maioria) o que criou uma crise interna e demissoes. Pergunta se tem novidades ,inclusive sobre o Centro de Turismo.   024_10_0012
1110Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do Chico para o Cheinfeld02/07/19732cartaLucia Magal. Suzana Vizenberg. Tzipora Nitzan. Chaim Averbach. Nachum. Aharon K. Tzvi Ch. Markin.hebraicoZiva Cheinfeld,entre a escola e o kibuz. A Vaadat koach-adam que voce sera o guizbar. A habitacao para voces. Dov Viner. Buca.   025_08_0008
1109Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do Chico para o Cheinfeld03/07/19735cartaSofia Tzvaik. Arale. Lucia Magal. Tzipora. Tzipora Nitzan. Mati. Aharon Schnaider. Tzvi Chazan. Shmuel Kaplan. Hugo. hebraicoZiva Cheinfeld e a problematica referente a escola e o principio que depois de uma shlichut deve-se voltar no primeiro ano a trabalhar no kibutz. Se propoe para o Cheinfeld o cargo de guizbar. Meir Kadishevitz e a ajuda aos pais. Buca e Dina abandonam o kibutz. Bila Rozenblat se casa com um chaver do kibutz Sdot-Yam. Dov Viner.   025_08_0007
1653Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do Beraly Rosemblatt para a Hanaga Artzit do Ichud Hanoar Hachalutzi04/10/19541cartaBariach. Bernardo C. S. Karabtchevsky. Ziche. Kostof. Mosca. Nachum Fassa.PortuguêsYom Yun do 5o. garin em Bror Chail,as 3 conferencias dadas e o debate sobre a situacao do garin em Ramat Yochanan. Estamos preparando um kinus comemorativo de 20 anos do Dror na America Latina. A direcao da Vaadat hatnua.   022_03_0005
7584Sergio Szuster (Buju)Relatório do Ichud Habonim snif Rio30/05/19792relatórioMazkir Daniel RaischPortuguêsYom sport, Palestra com as Pioneiras, Ginkana de Tzofim Solelim. Jogo escáutico na praia, e Tzeadá de Yom Yerushalaim. Comemoração de Yom Hashoá.   Publicado pela mazkirut - Ichud Habonim RioFI0017_ADM_R10_18
9516Mario Hirschcarta a Eliahu Cohen28/05/19751cartaEliahu Cohen, Shimon Naveh, Yerach Paran, Dan AlmagorhebraicoYerach sugere criar um entorno de ligacao das coletividades com Israel atravez de atividades alternativas(musico no caso) e nao atravez de ideologiassh   Yerach cita como exemplo o do programa Sharti lach Artzi de Dan Almagor, que deixou o pessoal do shnat que voltou, muito impressionadoFI0017_COM_CR_C5_68_09
3969Benjamin OronVanguardia Juvenil - nr. 38-3901/07/194624Alon. Itonespanhol;yidishYagur-simbolo de nuestra lucha, reacción al discurso de E. Bevin en el congreso del Labor Party sobre el problema de Palestina, 50 años del partido socialista argentino, en el movimiento, Gvat ocupada מיט פארקלעמטע ציין, יוגנט פראבלעמען    015_02_0006
3836Benjamin OronPrograma educacional unificado - Habonim Mundial01/08/195822memorandoinglêsWorld Habonim outline for a joint educational programme. SHICHVA ALEPH: the movement, the zealots, nature, modern heroism, exile, the Bedouin, Hebrew language, return to the land, the fight for independence, building the land. SHICHVA BET: our movement, fighters for freedom, Book of Exodus, advance through science, Herzl, story of six settlements, Histadrut, Chalutzim in Israel, community about us, Jewish life in ancient Israel and in the Galut, the struggle for independence, ideas and values, youth movement, hadracha, Arab world, Jewish heritage, kibbutz. SHICHVA GIMMEL: the Jewish problem, communities throughout the world, trends in Zionist thought, socialist Zionism, Politics in Israel, Kibbutz, our social orientation   012_03_0002
6736Sergio Szuster (Buju)Miss Hakim 200001/05/20009Tochnit HadrachaPortuguêsWorkshop com 30 jogos introdutório, em diversas modalidades.   Tami Dayan e Natan HamerFI0017_MJU_M5_152
3908Benjamin OronAvanzada Judia - revista01/01/000015Alon. ItonespanholWeizmann y el sionismo obrero, la Haganá en acción, movimiento de masas, he visto un desierto, el movimiento femenino, organización femenina del sionismo obrero, los siete milagros de la eternidad judia, el Congreso de Montevideo    013_01_0005
3345Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do Benjamim Raicher para o Zicio na Hanaga Artzit09/05/19573cartaJose Etrog. Naftali. Ilana.PortuguêsVotos de proficuo trabalho na Hanaga Artzit. O contato Bror Chail e movimento. Tudo deve ser ventilado com a mazkirut do kibutz. O caso do Jaime Teitelboim. A alia dos pais da Frida foi aprovada para o fim de 1957. Foi aprovada a alia da Ana Goldberg como "mitztarefet". Anexo a lista de cargos e comissoes eleitas na ultima asseifa klalit. O apressamento da alia das familias Steinbaum e Krumholtz.   022_07_0058
8106Sylvia Mônica Entner GuerchfeldCarta à Maskirut do Snif Rio28/03/19791cartaMauro NadvornyPortuguêsVotos de êxito à nova maskirut   FI0017_COM_CR_C5_73_03
1374Abraham Hatzamri (Mosca)Carta da Wizo Juvenil de Santos para o Dror de Santos03/10/19481cartaMalvina Wasserman. Helena Roll.PortuguêsVotos de boas festas para o ano de 5.709.   018_01_0052
2416Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do Erwin Semmel para o Moshe Kitron18/05/19553cartaChaim Charas. Hanan Yavor. Harcavi. Adolpho Cheinfeld. Henrique Sazan. Leao Karabtchevski. Markin Tuder. David Fainguelernt. Nachman Falbel. Joao Drucker.PortuguêsVolto ao antigo assunto de taktzivim para o movimento brasileiro. Nao podemos manter a nossa boa posicao e as conquista feitas se nao tivermos taktzivim a disposicao. Foram feitas promessas e nao foram cumpridas. O Ichud Hakvutzot Vehakibutzim deveria dar-nos dinheiro para a shlichut interna uma vez por ano e a promessa foi feita pelo Iossef Israeli,mas nao foi concretada. Tambem falamos em receber a quantia de 2 mil dolares do Ichud Olami para moadonim. Necessitamos desse dinheiro por 1 ano e uma vez so. Peco a sua intervencao para que isso se efetue. Ja 1 ano que nao temos shlichim e esse dinheiro serviria para a shlichut interna. Noticias sobre os chaverim e o que fazem.Com a nossa alia em outubro,a responsabilidade sobre o movimento passara para um novo grupo.   017_09_0060
1954Abraham Hatzamri (Mosca)Carta de Vitor Zalt para Meni06/09/19832cartahebraicoVoltando da visita a Curitiba e Porto Alegre,adunto o informe com  as minhas impressoes. Visitei Sao Paulo e vi que o Huster esta fazendo um bom trabalho depois da pessima experiencia em Porto Alegre. Com esta carta desejo pedir ajuda para um problema.Temos alguns bogrim que estao planejando a alia para inicios de 1984 e querem estudar e viver no kibutz. Peco que sejas o contato com eles e a absorcao no kibutz.Nao querem ir para Bror Chail,talvez para Guezer (nomes e estudos no texto) em status especial.   019_08_0010
2469Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do I.Dar e D.Tzamir para a Hanaga Artzit do Brasil13/04/19581cartahebraicoVoltamos,pela 4a. vez,a perguntar:qual e o vosso problema legal? Queremos saber para onde enviar cartas e pacotes. Se nao recebermos resposta pararemos toda a nossa correspondencia e envio de material.   006_11_0036
9510Marcelo Mittelmanjacky Fucks e Sabrina London02/07/19961cartaAlberto Kleiner, Reuven Sternshain, Roni Oiberman, Sabrina London, jacky Fucks, Shimon ShorhebraicoVolta de dois chanichim do snhat   FI0017_COM_CR_C5_77_04
8550Sylvia Mônica Entner GuerchfeldCarta ao Chaver Moshe01/01/1cartaMoshePortuguêsVolta antecipada do Seminário   FI0017_COM_CR_C5_38_22
3131Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do Adolpho N.Cheinfeld para os snifim e shlichim04/04/19551cartaPortuguêsVolta a tocar no ponto proselitismo,cujo ritmo deve ser aumentado. As 3 finalidades deste processo nos snifim Rio e Sao Paulo e o que se deve fazer nos outros snifim. Aguarda imediata confirmacao de todos os snifim e shlichim sobre a realizacao destas diretrizes e os resultados obtidos.   020_03_0019
2033Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do Markin Tuder para a mazkirut do snif Curitiba28/03/19551cartaPortuguêsVoces ja devem ter recebido o vinho para Pessach,atraves do Bucki.Parte dele nao deve ser vendido e sim distribuido gratuitamente para os amigos do movimento.Por tanto,5 das caixas enviadas nao vos sera cobrado.   019_10_0018
3201Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do Joao Drucker para os madrichim no machon,a cargo do Mario e Zissman.15/02/19552cartaPortuguêsVoces devem voltar com o navio Bretagne que parte de Marselha no dia 15.4.Se houver problemas nas passagens,pecam a ajuda da vaadat hatnua no contato com a Sochnut Se nao der certo,deverao adiantar a volta mesmo em detrimento do seminario la. Existe a possibildade de viajar com navios italianos. Anexo as datas de partidas dos navios italianos de Haifa e Genova.   020_04_0017
2040Abraham Hatzamri (Mosca)Carta da sgan-mazkira para a Shulamit,de shlichut em Curitiba31/10/19551cartaPortuguêsVoce deveria voltar no dia 1 de novembro,mas propomos que fiques ate o dia 10 ou15,de acordo com a tansferencia dos trabalhos para os chaverim do snif. Quanto a sua passagem veja se o snif pode pagar e descontar da divida deles com a Hanaga Artzit. Soubemos que a Luiza talvez possa conseguir passagem gratis. Desejamos feliz termino de trabalho.   019_10_0025
1634Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do Dov Tzamir para o Comite de Amigos de Bror Chail01/01/----1cartaChaim Zimerman. Sra. Corinaldi.PortuguêsVisitas. Embaixatriz. "Deco". Shmuel Schvartz. Transferencia.   Falta a 1a. pagina dessa carta e,por isso,nao sabemos em que data foi escrita. Provavelmente esta dirigida ao Dr. Adalberto Corinaldi , Presidente do Comite de Amigos de Bror Chail.023_02_0036
1620Abraham Hatzamri (Mosca)Carta de Bror Chail para o Dr. Adalberto Corinaldi,Comite de Amigos de Bror Chail04/05/19592cartaJ.B.Friezel. Max Zimerman. Gregorio Banvol. Bernardo Tuder. Simon Rzezinski. Samuel e Galia Karabtchevsky.PortuguêsVisitas. Chadar haochel. Situacao financeira. Pessach. Novas construcoes. Sra. Starosta. Shlichut.   023_02_0022
1626Abraham Hatzamri (Mosca)Carta do Comite de Amigos de Bror Chail para a mazkirut do kibutz Bror Chail06/09/19591cartaMoises Kaufman. Dr. Carlos Alberto Levi.PortuguêsVisitas. Aumento da populacao. Sr. Salomao Flit. Nossas angariacoes. Comites do Rio e Porto Alegre.   A carta esta assinada pelo Presidente do Comite de Amigos, A. Corinaldi.023_02_0028
7585Sergio Szuster (Buju)Relatório da Pguishá da Mazkirut Peilá28/08/19771relatórioPortuguêsVisita do chaver Dov Tzamir - sobre o Congresso Sionista Mundial (Maarach). Kvutzá Machon, Chodesh Hatnuá, Tilboshet e Igueret La chaver.   Publicado pela Hanhagá Artzit - Ichud HabonimFI0017_ADM_R10_19
7975Sylvia Mônica Entner GuerchfeldCarta à Hanhagá Artzit Brasil27/01/19772cartaTito, Bata, Badú, Israel Zamir, Leibl, Suzana, Gina, Claudio e AmauriPortuguêsVisita do Badú em Israel    FI0017_COM_CR_C5_20_17
8824Marcelo MittelmanVisita de Jorge Orlan a SP01/01/1cartaJacki Vinocur, Jorge Orlan, Tova Keinan, Miik RosenberghebraicoVisita de Jorge Orlan a SP   parte 2 de carta FI0017_COM_CR_C5_29_02.pdfFI0017_COM_CR_C5_29_03
8823Marcelo MittelmanVisita de Jorge Orlan a SP24/05/19941 de 2cartaJacki Vinocur, Jorge Orlan, Tova Keinan, Miik RosenberghebraicoVisita de Jorge Orlan    Pagina 1 de carta FI0017_COM_CR_C5_29_03.pdfFI0017_COM_CR_C5_29_02
8813Sylvia Mônica Entner GuerchfeldCarta ao Chaver Philip17/04/19694cartaArturo, Sergio, Solon, JimicoPortuguêsVisita de Jimico Situação Snif   FI0017_COM_CR_C5_45_64
524Abraham Hatzamri (Mosca)Carta de Bror Chail para o garin brasileiro em Ramat Yochanan22/12/19541cartaArale. Zeev. Efraim Raizner.hebraicoVisita a nosso kibutz. Casal Varnai. Carteiras de Identidade.   A carta nao esta assinada.024_08_0002
9726Marcelo MittelmanShnat e Seminario Tnua17/11/19941cartaJacky Vinocur, Chaim Sulfain, TovahebraicoVisita a kvuza shant (etgar) e semirario tnua   FI0017_COM_CR_C5_75_08
219Abraham Hatzamri (Mosca)carta16/08/19551cartadr. corinaldi. nelson tabajara de oliveira. dr. lerner. jose lins de rego. aharon thalenberg.Portuguêsvisistas.. meshek. ulpan.   carta do kibutz ao comite de amigos de bror chail.023_01_0017
9463Sylvia Mônica Entner GuerchfeldCarta à Maskirut do Snif Rio01/03/19692cartaMiguel, Jimico, Henrique, Guil, Bernardo F, Mauricio M., Abrão, Ieda, e PhilipPortuguêsVinho, dívidas de machanot, seder de pessach etc   FI0017_COM_CR_C21_22_37
9083Sylvia Mônica Entner GuerchfeldCarta à Maskirut Snif Salvador10/03/19711cartaHenrique, Samuel Feldman e Tito MilgramPortuguêsVinho Dívida de chaver Cobrança de Relatórios Semalim   FI0017_COM_CR_C5_47_42
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 7 8 ... 188 189 190 191 192 193 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11
Curta e Compatrilhe

1 thought on “Documentos classificados”

Leave a Comment