Documentos classificados

Clique no número id na coluna da esquerda para ver detalhes. Clicando no número de código do documento na coluna da direita apresentará o documento.

idClassificado por sort downsort upTítulo do documento sort downsort upData do documento sort downsort upNúmero de páginas sort downsort upEssencia do documento sort downsort uppessoas_mencionadas sort downsort upIdioma sort downsort upAssuntos essenciais sort downsort upObservaçoes sort downsort upver PDF sort downsort up
3691Benjamin OronKinus Bogrei Hatnuá14/02/19651cartaשמואל חצורhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית המודיע למזכירות ברור-חיל כי לאור ההצלחה של כנס בוגרי התנועה שנערך בחניתה הוחלט לקיים כנס נוסף . מזכירות המשק מתבקשת להפיץ את המידע ולאפשר לבוגרים להשתתף באירוע   006_13_0009
3547Benjamin OronComissão de Publicações - I.Hab01/03/19601Carta da Mazkirut Olamit à Biniamin Roizman anunciando sua designação a Comissão de Publicaçõesבנימין רויזמן, אפרים בריחhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית המודיע לבנימין רויזמן על החלטת המועצה העולמית הראשונה של "איחוד הבונים" למנותו חבר בועדת הפרסומים של התנועה   006_12_0036
3660Benjamin OronShnat Hachshará - seminario continental18/06/19691carta;relatórioבנימין רויזמן, אהרון שניידר, משה פרנקל, דב צמיר, ברנרדו פלרhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית המדווח על הסמינר הקונטיננטלי לשנת הכשרה. בסמינר השתתפו 57 חניכים, מהם 22 מברזיל, 30 מארגנטינה ואחרים מאורוגואי ומקסיקו. המרצים היו בעיקר מבחוץ, כדי לאפשר היכרות עם מגזרים אחרים בחברה הישראלית. לצד הנושאים העיוניים הסמינר עסק גם בנושאי הדרכה מעשיים   006_13_0042
3535Benjamin OronNachman Falbel - conferencias10/10/19601Carta da Mazkirut Olamit dirigida a Nachman Falbel sobre temas e datas para as conferencias no seminario para Madrichei Machonמנחם שטיינברג, נחמן פלבלhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית המברך על נכונותו של נחמן פלבל להרצות בסמינר למדריכי המכון למדריכי חו״ל (הרעיון הסוציאליסטי, התפתחות והתגשמות הרעיון, בעיות בחברה מודרנית, ערכי הסוציאליזם שלנו, בעיות היום בסוציאליזם, הסוציאליזם בישראל, תכנית הדרכה לשכבת מעפילים) באוקטובר 1960   006_12_0022
3552Benjamin OronFinanças e compra de moadon - Br27/12/19591Carta da Mazkirut Olamit ao representante do Noar Vehechalutz no Brasil, referente a salários de shlichim e compra de um moadon para o movimentoדוד ברוכיס, יוחנן דר, משפ׳ קריבhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית המבקש מנציג מחלקת הנוער והחלוץ בברזיל לאשר קבלת כספים לממון משכורותיה של משפ׳ קריב ולהעביר דו״ח מפורט בקשר לאפשרויות לרכישת מועדון עבור התנועה - סן פאולו או ריו, עלות ומקורות מימון, על שם מי יירשם הנכס   006_12_0041
3550Benjamin OronInauguração Moadon-R. de Janeiro21/02/19611Carta da Mazkirut Olamit solicitando a mazkirut de Bror-Chail enviar plano do kibutz para exposição de inauguração da nova sede no Rio de Janeiroמנחם שטיינברגhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית המבקש ממזכירות ברור-חיל לשלוח תכנית המשק לבנית דגם של הקיבוץ, לקראת הפתיחה החגיגית של המועדון בריו דה ז׳נירוף שנרכש על ידי התנועה   006_12_0039
3557Benjamin OronShlichim-Machon-delegação europe21/12/19581Carta da Mazkirut Olamit à Hanhagah Artzit no Brasil: dificuldades de orçamento e impossibilidade de enviar a tempo  shlichim ao Brasil, redução do número de vagas no Machon e delegação europeiaדב צמיר, אביגדורי, מושקה, נפתלי,דוד ברוכיס, בנימין אבניןhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית בדבר הקשיים בהחלפת השליחים בברזיל, בעיות תקציביות בסוכנות היהודית, שליחות אביגדורי, פעולה להשגת מקומות נוספים במכון לדריכי חו״ל, משלחת אירופאית   006_12_0047
4155Benjamin OronFinanciamento de viagem de shlichim30/07/19611cartaדב צמיר, דוד אבנרי, אפרים בריח, אמנון ברזלhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית לדב צמיר בברור-חיל בעניין התחייבות התנועה לכיסוי כרטיסי נסיעה של שליח לברזיל   021_07_0030
4124Benjamin OronDocumentação para aliá 31/12/19541cartaארוין סמלhebraicoמכתב מההנהגה ארצית לצירות ישראל בריו דה ז׳ניירו, המאשר שחיים בן-שלמה פסטרנק הינו חבר בגרעין השישי של התנועה, העובר את הכשרתו בקיבוץ הכשרש עין דורות   021_03_0085
4568Benjamin OronBror-Chail - Garin Aliá - ברור-חיל : עליית הגרעין השביעי26/06/19581cartaאילנה ונפתלי צורן, אברהם הצמרי, עליזה זוסקינד, קופרשמידט, משה ומינדל שרייבר, אנדרה פישר, חיים כהן, חיים קניגסולדhebraicoמכתב מברור-חיל לשליחים בברזיל המעדכן אותם בהגעת הגרעין השביעי למשק ובמספר בעיות בנוגע למטען, חופש עליה וחברים בחופשה בברזיל    024_11_0020
3585Benjamin OronBror-Chail - viagens ao exterior19/06/19621Carta de Bror-Chail a Amir Pluth no Brasil - viagensאמיר פלוט, לאו, אגסי, משפחת שפירו, סוניה, מקס קיאנובסקיhebraicoמכתב מברור-חיל לאמיר פלוט בברזיל לגבי הסדרים לנסיעתו של לאו במימון המשק וכן משלוח המטען של משפחת שפירו   025_02_0014
3636Benjamin OronViagem ao Brasil22/08/19621cartaאמיר פלוט, לאו בורמןhebraicoמכתב מאמיר פלוט למזכירות ברור-חיל המפרט הוצאות נסיעה של לאו בורמן האמור לןבקר בברזיל   025_02_0065
3594Benjamin OronBror-Chail - olim06/08/19621Carta de Amir Pluth a mazkirut de Bror-Chail informando sobre viagem de olim ao Kibutzיעקב ורוברטו רצקובסקי, לאו בורמן, יהודה ציטמןhebraicoמכתב מאמיר פלוט למזכירות ברור-חיל המדווח על מצב הטיפול ותאריכי עליה של עולים לקיבוץ   025_02_0022
3638Benjamin OronRecusa-Candidato a Bror-Chail15/06/1962cartaצבי חזן, אמיר פלוט, לאו בורמןhebraicoמכתב מאמיר פלוט לברור-חיל בדבר הבנת החלטת הקיבוץ לסרב לקבל מועמד   025_02_0064
3611Benjamin OronOlé a Bror-Chail31/08/19611Carta do representante da Agencia Judaica no Brasil a Mazkirut de Bror-Chailאמיר פלוט, ישראל אברבוך, חיים אברבוךhebraicoמכתב מאמיר פלוט המודיע למזכירות ברור-חיל על קטין מרסיפה, הנוסע לארץ ומבקשים  לקולט אותו בקיבוץ   025_02_0038
4574Benjamin OronVolta à Israel - Erez ou Bror-Chail? חזרת משפחה לארץ: ארז או ברור-חיל19/09/1958cartaאילנה צורן, סילביה שניידר, עובדיה, מריו וסוזנה ויזנברג, שולינו ואילנה שניידר, זיסיו סימבליסטה, שריתה מילרת רוזהhebraicoמכתב מאילנה צורן למזכירות ברור-חיל בקשר לבקשת חברה לחזרה לארץ, לקיבוץ ארז. המלצה לשכנע המועמדת שאין הבחירה מתאימה ושעליה להתיישב בברור-חיל. בהערת שוליים רשימת העולים בחדש הקרוב   024_11_0001
3637Benjamin OronCandidatos a Bror-Chail05/10/19701cartaאהרון שניידר, אהרלה, ארנלדו פורמן, יצחק צימרמן, אפרים פוקסhebraicoמכתב מאהרון שניידר בברזיל לאהרלה בברור-חיל בדבר קבלת צעיר,הנמצא בשנת שירות במשק ובקשת תשובות לגבי מועמדים לקיבוץ    025_02_0066
4170Benjamin OronRepresentante ao Congresso Latino Americano da Juventude Judaica18/09/19611cartaנחמן פלבל, אפרים בריח, דוד אבנרי, יוסף אריה קרבצ׳בסקיhebraicoמכתב למזכירות הארצית המודיע שנחמן פלבל ייצג את המזכירות העולמית בועידת הנוער היהודי באורוגואי, לשם יגיע אחר ביקור משפחתי בברזיל   021_07_0016
1572Abraham Hatzamri (Mosca)Candidatos para shlichuiot13/01/19591cartaב. בנשלום, עודד ארצי, אורי זוהר, משה אפרתי, שמואל קרביצ׳בסקי, יצחק יפה, דב צמירhebraicoמכתב הפניה למחלקת הנוער והחלוץ של המועמדים שגוייסו על ידי התנועה לשליחויות-אפריקה, ברזיל, שוויץ   021_07_0032
4160Benjamin OronAgradecimentos de despedida aos mazkirei da Mazkirut Olamit22/02/19601cartaאפרים בריח, מוגי מרגלית, דב צמירhebraicoמכתב הערכה של המזכירות העולמית למזכירי התנועה שסיימו את תפקידם   021_07_0025
3632Benjamin OronOlim a Bror-Chail13/07/19621Carta de Amir Pluth a mazkirut Bror-Chail - viagens de candidatos ao kibutzאמיר פלוט, עזריאל אגסי, לאו בורמן, משפ׳ שפוראhebraicoמטען משפ׳ שפירא, כרטיס נסיעה ללאו בורמן   025_02_0060
4163Benjamin OronEstudo do Hebraico para novos imigrantes09/10/19611cartaאברהם שנפלדhebraicoמזכירות ברור-חיל מתבקשת להודיע למזכירות העולמית את מספר החברים שהמשק מתעתד לשלוח לסמינרים ללימוד עברית לעולים חדשים, המאורגנים על ידי מחקלת הנוער והחלוץ   021_07_0022
3610Benjamin OronMachon Hachoref - Bror-Chail13/10/19611Carta do Mazkir de Bror-Chail ao Representante de Noar Vehechalut no Brasil a respeito do Machon Hachorefדב צמיר, אמיר פלוט,גורליקhebraicoמזכיר ברור-חיל מבקש מהנציג מידע על שתי קבוצות האמורות להגיע לישראל בתאריכים חופפים במסגרת מכון החורף, אותן הקיבוץ התבקש לארח   025_02_0037
4564Benjamin OronBror--Chail - Brasil התכתבות בין ברור-חיל לשליחים בברזיל בנושאים העומדים על הפרק01/03/19591cartaנפתלי ואילנה, מושקה ושושנה, אפרים בריחhebraicoמזכיר ברור-חיל מבקש התייחסות השליחים בברזיל לנושאים העומדים על הפרק: תרומה להקמת מוסד חינוכי לעלית הנוער, הקדשת גן ילדים ע״ש לזר סגל, מילון עברי - פורטגזי, הועד למען ברור-חיל, שיגור שליח לגיוס כספים   024_11_0015
3634Benjamin OronCondolências à Bror -Chail00/05/19621Carta de condolências à Bror-Chail pelo falecimento de Arie Galicoאריה גליקו, אמיר  פלוט סוניה פלוט, עודד פלוט ומיכל פלוטhebraicoמזועזעים מלכתו של אריה גליקו בתאונת אמונים בצה"ל. משתתפים בצער של חברי הקיבוץ   Carta manuscrita sem data025_02_0062
4765Benjamin OronRascunho: essência do movimento juvenil - מהות תנועות הנוער01/01/00002memorandoPortuguês;hebraicoמוצא תנועות הנוער, הרקע החברתי, הרקע האנושי, מרד הנעורים. No plano politico-social, fuga à sociedade, procura de solução para problemas sociais, primeiros movimentos juvenis, movimentos juvenis judaicos, kibutz como solução dos problema nacional e social   009_07_0007
3631Benjamin OronBror-Chail - candidatos12/06/19621Carta de Amir Pluth a mazkirut de Bror-Chail - candidatos ao kibutz, passagensאמיר פלוט, יוסף אריה, נטליו גוטרמן טננברג, פרידה פייג, גב׳ בודינסקיhebraicoמועמדים להקלט בברור-חיל בדרך לארץ. כרטיסי נסיעה לחברי הקיבוץ   025_02_0058
3591Benjamin OronBror-Chail -olim01/05/19622Telegramas Representantes Agencia Judaica e Kibutz Bror-Chailמשפחת איבליק, משפחת גופרמן, מריו וארונוביץ׳, פלוט, עגסיhebraicoמברק מנציגי הסוכנות בברזיל המבקש תשובות לגבי מועמדים לעלייה לברור-חיל ותשובת הקיבוץ   025_02_0019
4169Benjamin OronFinanciamento de viagem de shlichim01/01/19611despachoדוד אבנרי, אפרים בריח, הדרhebraicoמברק מהמזכירות העולמית למזכירות הארצית בדבר השתתפות בממון לנסיעתו של דוד אבנרי לשליחות   021_07_0017
3592Benjamin OronBror-Chail - falecimento00/00/002Telegram de Bror-Chail comunicando falecimento Arieh Galicoאריה גליקו, אמיר פלוט, בנימין רויזמןhebraicoמברק מברור-חיל המודיע על פטירתו של אריה גליקו לשליחים בברזיל   025_02_0020
3621Benjamin OronBror-Chail-visitante28/08/19621Carta de Amir Pluth a Mazkirut de Bror-Chail a respeito de visitante ao kibutzhebraicoמבקש מהקיבוץ לארח את מנדל טורנובסקי ורעייתו, בחממימות המקובלת   025_02_0049
3635Benjamin OronAliat noar15/08/19621carta de Amir Pluth ao Departamento de Noar Vehechalutz em Jerusalémאמיר פלוט, מ.יערי, י. עידןhebraicoמבקש לאשר עלייתו של נער בן 14, המוכן להקלט בקיבוץ. ממליץ להפנותו לברור-חיל   025_02_0063
4769Benjamin OronConferência: A profecia como fator social - הרצאה לפעולה בנושא ״הנבואה כגורם חברתי״01/01/00006artigohebraicoמבוא לפעולות שתעסוקנה במחשבה ובחיים החברתיים בישראל, כפי שהם מוציאים את ביטויים במקורות היהדות הרשמיים    009_07_0011
4771Benjamin OronConferência: A organização social das seitas do Mar Morto - הארגון החברתי של כתות ים המלח01/01/00008artigohebraicoמאמר לפעולה שניה בדבר מחשבה וארגון חברתי של עם ישראל - מכשולין בחקר התרבות היהודית   009_07_0014
4774Benjamin OronConferência: organização da comunidade judaica nos inicio da Idade Média - ארגון הקהילה היהודית בראשית ימי הביניים01/01/00008artigohebraicoמאמר לפעולה שישית בתרבות העם היהודי בענין ארגון הקהילה בראשית ימי הביניים   009_07_0016
4773Benjamin OronConferência - O sábio como líder público e educador - החכם כמנהיג הציבור ומחנכו01/01/000010artigohebraicoמאמר לפעולה רביעית בתרבות עם ישראל על דמותו של ״החכם״ או ״הסופר״ כתופעה חדשה ומיוחדת לתקופת בית שני   009_07_0015
3802Benjamin OronPrograma de Educação para shichavot jovens01/01/00007memorandohebraicoלקראת המועצה העליונה החמישית, ראשי פרקים לתכנית הדרכה לשכבות צעירות, לפי שנים: צופים, - תולדות עם ישראל, תרבות כללית, העולם הסובב אותנו, ערכי התנועה, סוללים - הטבע והאדם, מלחמות שחרור, גבורת ישראל, בונים - התפתתחות החברה, תולדות העם היהודי   009_03_0001
4012Benjamin OronPrograma para seminário de shlichim - III ciclo01/01/000011memorandohebraicoלימודים נמשכים 8-9 חודשים. התכנית כוללת: השכלה כללית, אירופה, אמריקה, מזרח אירופה, התעוררות מדינות אפריקה ואסיה, הכרת החברה, ספרות כללית, השכלה יהודית, השכלה תנועתית, הכרת התנועה, חוגים, שפות   023_09_0002
3583Benjamin Oronpagamentos - universidade00/00/001Nota pagamentoshebraicoלוח תשלומים לאוניברסיטת בר-אילן 1961-1962   006_12_0073
3523Benjamin OronSituação na Tunisia06/03/19625Carta dirigida a Mazkirut Olamit transcrevendo relatórios sobre a situação geral na Tunisia, da comunidade judaica e movimentos juvenis, no contexto da planificação de trabalho e eventual envio de shlichimאפרים בריח, אברהם ברזיליhebraicoלאחר מאורעות בירזטה ופרשות בהן היו מעורבים סוחרים יהודים, עליהם הוטלו קנסות כבדים, התחושה ברחוב היהודי היא כי יציאת היהודים מתוניסיה היא רק שאלה של עיתוי. לפי החוקים החדשים הגישו תנועות הנוער את תקנון והרכב ארגוניהן לשלטונות ולא קיבלו רישיון להמשיך בפעולותיהן. בארץ נערכו דיונים על כדאיות שיגורם של 5-6 שליחי תנועות נוער, האמורים לעבוד בתנאי מחתרת. בתחילת 1962 יציאת היהודים מתעכבת בגלל הגבלות בהוצאת הון והקפאת רכושם של העוזבים. איחוד הסטודנטים היהודים פורק לפי צו מגבוה   הדו״ח סווג כסודי006_12_0012
3588Benjamin OronBror-Chail-assuntos pessoais01/06/19621Carta de Bror-Chail a Amir Pluth - passagens e informaçõesאריה בורמן, פרידה פייג, אמיר פלוט, מקס קיאנובסקי, סוניה, אהרון ז״לhebraicoכרטיס נסיעה לאריה בורמן ובקשת מידע של פרידה פייג   025_02_0016
3833Benjamin OronFichas de missões cumpridas01/01/00002notahebraicoכרטיס משימה לכיתה ה׳, למילוי ע״י החבר ואישור סיום המשימה על ידי ב״כ התנועה. סעיפים עיקריים: תכנית עיונית, מועדים, אקטואליה, אמנות והווי, מחנאות, עמלנות, ספורט, תרגילי סדר   012_02_0008
4142Benjamin OronSegunda Veidá Mundial do Ichud Habonim01/06/19642proclamaçãoשמואל חצור, סנטה יוספטל, יעקב צור, אהרון ידלין, גולדה מאירhebraicoכרזה על טקס הפתיחה של הועידה העולמית השניה בקיבוץ ברור-חיל וערב ישובי התנועה   021_08_0001
3584Benjamin Oronnota - Al Lussi00/00/001nota manuscritaדב צמיר, נחום, חייצ׳יקhebraicoכותב הפתק מבקש מהמוענים להביע את עמדתם על גיוסו של אל לוסי לעבודה תנועתית   006_12_0074
3595Benjamin OronRecibo - Kupat Bror-Chail19/09/19621Recibo - Caixa de Bror-Chail no Brasilיוסף אריה קרבצ׳בסקי, אמיר פלוטhebraicoיוסף אריה קרבצ׳בסקי מאשר קבלת יתרת הקופה של קיבוץ ברור-חיל בברזיל ע׳ס 15,930 קרוזירות   025_02_0023
3593Benjamin OronBror-Chail - visita a familiares06/12/19601Carta da mazkirut de Bror-Chail a Amir Pluth sobre visitas a familiares no Brasilשמואל וקריסטינה שוורץ, יוחנן דר, אמיר פלוטhebraicoטיפול בחזרתם של שמואל וקריסטינה שוורץ מביקור אצל משפחה בברזיל וצורת המשך הטיפול בבקורים מסוג זה   025_02_0021
3516Benjamin OronPopulacao - kibbutzim , Ichud Ha05/09/19633Estatísticas sobre numero de membros nos kibutzim pertencentes ao Ichud Habonimאפרים בריח, אברהם שינפלדhebraicoטבלאות המפרטות את המצב הדמוגרפי במשקי התנועה ליום 31 ביוני 1963. הטבלאות מתייחסות למספר חברים ומועדים משנת 1954 ולאוכלוסיה הכללית של הקיבוצים. נכון לתאריך משקי איחוד הבונים מונים 2,622 חברים ומועמדים, כלל האוכלוסיה מסתכמת ב- 5,439   006_12_0005
3803Benjamin OronDaf Lachanich-Leitura e Questionário 01/01/00004memorandohebraicoחוקים, השוואת נוסחאות של התנ״ך, עבדות, ציטוטים מדברי אריסטו, המדינה, מבנה החברה, מושג החופש.שאלות לחניך   009_03_0002
4824Benjamin OronPorto Alegre- Delegação de shlichim no Brasil - תפקוד משלחת השליחים בברזיל06/05/19711cartaבוקה, הוגו,שנפלד, דודוhebraicoחוסר בדווח ובקשר ההדדי בין השליחים. בקשה לכינוס ישיבה דחופה לדיון בקרן התנועה, קרן השליחים, ריכוז המשלחת, פניה לועדת ברורים עליונה בירושלים בהקשר לתאונה, עזרה הדדית בין חברי משלחת השליחים   018_05_0056
4133Benjamin OronCaminhos educativos do Movimento01/01/000012memorandoאדם בן חנוךhebraicoחומר רקע לדיון בנושא ״דרכה החינוכית של התנועה״ במסגרת הועידה העולמית השניה: לקראת מפנה, עבודה בין סטודנטים ובתוך אוניברסיטאות, מחקר על מצב הנוער ושיטות עבודה, הערכה על מצב הנועור, גישת התנועה לבעיות העם היהודי, מקומו של הקיבוץ בחינוך הנוער,    021_08_0013
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 188 189 190 191 192 193 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11
Curta e Compatrilhe

1 thought on “Documentos classificados”

Leave a Comment