Documentos classificados

Clique no número id na coluna da esquerda para ver detalhes. Clicando no número de código do documento na coluna da direita apresentará o documento.

idClassificado por sort downsort upTítulo do documento sort downsort upData do documento sort downsort upNúmero de páginas sort downsort upEssencia do documento sort downsort uppessoas_mencionadas sort downsort upIdioma sort downsort upAssuntos essenciais sort downsort upObservaçoes sort downsort upver PDF sort downsort up
3577Benjamin OronCarta a membros - Mazkirut Olami24/11/19586Carta aos membros da Mazkirut Olamitישראל שפר, יהודה קדמון, ג׳ו לוקץ, דב אינסמן, גרשון אלוני, משה חריף, בומה סיתרי, אברהם ישראלי, אמנון ז׳קוב, מיכה לבנה, משה שלב, עודד שפירא, יעקב זרחי, אברהם רגב, ברנרד ביק, אדם בן-חנוך, אברהם דמבינסקי, אריה ברנפלד, משה חסון, משה שוורץ, יוחנן דר, ישראל אבידור, יהושוע ששון, הנרי ניר, משה לוין, דב צמיר                                                                                                      hebraicoמכתב של המזכירות העולמית המזמין את חבריה לדיון ב-17.12.58. בנוסף מעבירה המזכירות קטעי פרטיכל של הישיבות הקודמות והדווחים של שליחי התנועה אשר חזרו מארה״ב, ברזיל, דרום אפריקה, אורוגואי, הולנד והחברים שיצאו למפעלי הקיץ. דווח גם על יציאת שליחים חדשים לאנגליה, צרפת וארה״ב   006_12_0067
3699Benjamin OronComissão Preparatória da Segunda Veidá Mundial02/06/19642cartaמשה זלצמןhebraicoמכתב של הועדה המכינה לועידה העולמית השנייה לחברי המזכירות העולמית ושליחי התנועה, אליו מצורף חומר רקע וראשי פרקים שהוכנו על ידי הועדה   006_13_0001
3546Benjamin OronItzhak Yafe- schlichut na Suíça07/03/19601Carta de Dov Tzamir dirigida a Mazkirut Olamit referente as condições da shlichut de Itzhak Yafeבנימין בן-דוד, דב צמיר, יצחק יפה, אפרים בריח, שמשון אילתhebraicoמכתב של דב צמיר למזכירות עולמית בו הוא חוזר על תמיכתו בהענקת חופשת מולדת ליצחק יפה, כפי שסוכם עם האחרון לקראת יציאתו לשליחות בשוויץ   006_12_0035
4825Benjamin OronPorto Alegre - Bror Chail14/05/19722cartaבוקה, דינה, שיקו, דודו, הוגו, שנפלדhebraicoמכתב משליח התנועה בפורטו אלגרה לקיבוץ ברור-חיל: סידורים לחזרה למשק, נסיבות פנייתו לועדת הבירורים של הסוכנות היהודית, מוזיאון ברור-חיל, עליית ארבע משפחות, שתיים עם פוטנציאל להצטרף לקיבוץ    018_05_0057
4826Benjamin OronPorto Alegre - Bror Chail: caso pessoal טיפול בחבר במצוקה19/06/19732cartaמאיר קדישטביץ, שמואל קפלן, שיקו צמרמןhebraicoמכתב משליח בפורטו אלגרה למזכירות ברור-חיל בענין חבר במצוקה   018_05_0058
4823Benjamin OronPorto Alegre - shlichim - חילופי שליחים בפורטו אלגרה12/05/19521cartaגרינולד צבי, לאו ספידי, פוגי, הוגו, דודומכתב משליח בפורט אלגרה בנושא השליחות במקום והצורך לחילופי שליחים, באמצעות מחלקת הנוער והחלוץ או חברי משלחת השליחים בברזיל   018_05_0055
4223Benjamin OronCarta de Shaliach em Ein Dorot à Bror-Chail - דווח של שליח לקיבוץ הכשרה עין דורות למזכירות ברור-חיל21/04/19552cartaמרדכי חיצ׳יק, חנה, פסטרנק, טרי גיל, ניקה, כהן, בלאו, אמיתי, מושקה, שניידר, דינסhebraicoמכתב ממרדכי חיצ׳יק בעין דורות למזכירות ברור-חיל המדווח על פעילותו בשבועיים שחלפו מאז הגעתו למקום: לימודי שפה, פעולות תרבות, הרצאות, ועדות ועבודה משותפת בין התנועה וההכשרה. הכנסת גידולים חדשים, נושאים פרטניים של מועמדים לעליה לברור חיל, ועד למען ברור-חיל   017_04_0009
3532Benjamin OronOlim em Bror-Chail22/11/19611Carta de Bror-Chail dirigida a Mazkirut Olamit citando nomes dos olim que chegaram ao kibutz entre 1959-1961פאולינה (שטוטמן )חייצ׳יק, הוגו ז׳רדנובסקי, רחל זעיפרני, פני (בראון) בונס, יוספ קניגסולד, דינה דפני, ז׳ורג׳ בלש, חיים אלטמן, אהרון וגנר, שרה וגנר, נטליו מיסוק, ברטה מיסוק, מכס קיאנובסקיhebraicoמכתב ממזכירות ברור-חיל למזכירות העולמית הכולל רשימת שמות של חברי הקיבוץ אשר עלו ארצה בין השנים 1959-1961   006_12_0014
3605Benjamin OronBror-Chail a shlichim no Brasil09/12/19602Carta do mazkir de Bror-Chail aos shlichim Amir Pluth e Shmuel Kariv - assuntos pendentesאמיר פלוט, שמואל קריב, יוחנן דר, דב צמיר, דב אינסמן, ד״ר קורינלדי, נלסון זילברשטין, סוניה מוחמד, שמואל כהן,   משה יושפה, מאוריסיו טירושקין, בוביhebraicoמכתב ממזכיר ברור-חיל לשליחים בברזיל בנושאי: חברת נוער, דב אינסמן, הועד למען ברור-חיל בברזיל, תרומות לקיבוץ, עליית נוער מברזיל, גיוס מלווה בברזיל, קשר עם אנשים עמידים מפורטו אלגרה המעונינים להלוות לקיבוץ   025_02_0032
3562Benjamin OronSeminários - idioma hebraico14/08/19591Lista dos olim a Bror-Chail qualificados para os Seminários de lingua hebraicaיוחנן דר, אפרים בריח ו-43 שמות של מועמדים לקורסיםhebraicoמכתב ממזכיר ברור-חיל למזכירות עולמית המודיע את שמות 43 חברי הקיבוץ אשר זכאים להשתתף בסמירים לעברית בירושלים   006_12_0052
3667Benjamin OronBror-Chail-dados demográficos13/02/19692cartaאליהו גורן, אהרון טלנברגhebraicoמכתב ממזכיר ברור-חיל למזכירות העולמית המפרט את אוכלוסיית הקיבוץ לפי גיל, שנות ותק,גרעינים וילדים. נכון למועד מספר החברים מגיע ל-264 ומספר הילדים ל-213   006_13_0035
3554Benjamin OronNaftali Tzoran - shlichut30/01/19591Carta da mazkirut de Bror-Chail dirigida a Mazkirut Olamit relativa a shlichut de Naftali Tzoranדב צמיר, אפרים בריח, נפתלי צורןhebraicoמכתב ממזכיר ברור-חיל למזכירות העולמית בדבר תנאי שירות ומועד סיום שליחותו של נפתלי צורן בברזיל   006_12_0044
4563Benjamin OronBror-Chail - Aliat Hanoar אפשרות הקמת מוסד חינוכי של עלית הנוער18/04/19581cartaאילנה צורן, אפרים בריח, מושקהhebraicoמכתב ממזכיר ברור חיל לשליחים בברזיל בדבר המגעים עם הסוכנות היהודית בדבר השלמת חברת הנוער בקיבוץ. לאור הצלחת ברור חיל בקליטת נוער מדרום אמריקה הועלתה הצעה להקים מוסד חינוכי לעלית הנוער בקיבוץ. השליחים מתבקשים לבדוק עם משפחה עשירה בברזיל נכונות לתרום 60 אלף דולר למטרה זו    024_11_0014
3530Benjamin OronConferencias - Nachman Falbel16/10/19601Carta do Kibutz Bror-Chail dirigida a Mazkirut Olamit, solicitando concentrar as conferencias de Nachman Falbelיוחנן דר, נחמן פלבלhebraicoמכתב ממזכיר ברור חיל המבקש מהמזכירות העולמית לרכז את הרצאותיו של נחמן פלבל ליומיים - שלושה ימים   006_12_0020
4225Benjamin OronCarta de Shlichim em Ein Dorot á Bror-Chail - דווח של השליחים בעין דורות למזכירות ברור-חיל26/05/19553cartaמרדכי חצור, משפחת שוסטריס, משפחת גרוסקו, ד״ר קורינלדי, משפחת בלאו, קלריסה ימפולסקי חנהhebraicoמכתב ממורדכי חיצ׳יק מעין דורות למזכירות ברור-חיל: תכנון בהכשרה מתקדם לפי הרצוי, החברה מתגבשת ומקווה שיעמדו ברמת העברית הדרושה לפני העליה. חברים העוסקים בעלית נוער יצאו לערי השדה של סאן פאולו וריו. התפתחויות בעניין גיוס כספים לרכישת ציוד על ידי הועד למען ברור-חיל. עלייתה של משפחת שוסטריס לקיבוץ דפנה והסיכויים למעבר מאוחר יותר לברור-חיל   017_04_0011
3707Benjamin OronInstituto de Preparação de Shlichim01/10/19605cartaנחמן פלבלhebraicoמכתב מהמכון להכשרת שליחים לברור-חיל המודיע על התחלת הלימודים של מחזור ב׳, שימשכו 7 חודשים. תכנית הלימודים כוללת השכלה כללית, השכלה תנועתית, חוגים, לימוד שפה, טיולים, סימפוזיונים   תאריך משוער, מאחר שלא מופיע במסמך009_05_0005
4165Benjamin OronAtividades no Brasil e América do Sul17/09/19612cartaד״ר בנשלום, ישראל הדר, נחמן פלבל, דוד אבנרי, יוסף אריה קריב, א. בידר, אפרים בריחhebraicoמכתב מהמזכירות עולמית למזכירות ארצית בנושאים שוטפים, לרבות: בקור ד״ר בנשלום מהסוכנות היהודית בברזיל, ייצוג התנועה בועידת הנוער היהודי בארגנטינה חזרתם של מדריכי מכון   021_07_0020
3566Benjamin OronRespostas H.Olamit à Hanhagah Ar12/10/19583Carta da Mazkirut Olamit a Hanhagah Artzit a respeito de assuntos operativos e do contato entre as duas Hanhagot(יוחנן דר,דוד רויזמן, א. הצמרי, שמואל אביגדרי, ד״ר בנשלום, יהודה קדמון, הרכבי (השגרירhebraicoמכתב מהמזכירות עולמית להנהגה הארצית: קשר בין ההנהגות, גיוס והחלפת שליחים, הכשרה, עבודת השליחים, גרעין עליה בגבע, מדריכי מכון, ועידה ארצית, מגעים עם הרכבי, כספים, מועדונים   006_12_0056
3544Benjamin OronSeminário madrichim em Bror-Chai21/03/19611Carta da Mazkirut Olamit dirigida à Arieh Azulai, concernente ao seminário para madrichim do exterior que terá lugar em Bror-Chailאריה אזולאי, יעקב פאוסטhebraicoמכתב מהמזכירות עולמית לאריה אזולאי, המתבקש לסייע בקיום הסמינר המרוכז לחברי התנועה  במכון למדריכי חו״ל וכן להרצות בפניהם על הנושא ״הרעיון החלוצי והנוער של היום״   006_12_0033
3565Benjamin OronBror-Chail-membros Mazkirut Olam00/00/001Lista dos membros de Bror-Chail eleitos às instituições do movimento mundialאפרים בריח, מירה פרלוב, נחמן פלבל, אברהם שינפלד, נחום פסהhebraicoמכתב מהמזכירות עולמית המודיע למזכירות ברור-חיל על בחירתם של חברי הקיבוץ למוסדות התנועה עולמית:אפרים בריח - מזכירות עולמית, מירה פרלוב-מזכירות ועדת הדרכה, נחמן פלבל-מועצה ועדת הדרכה, אברהם שינפלד ונחום פסה-מועצה עולמית   006_12_0055
3477Benjamin OronSalarios de shlichim - Brasil03/02/19591Carta dirigida a Agência Judaica a respeito das dificuldades de financiamento dos salários de shlichim no Brasilדב צמיר, ד״ר ב. בנשלוםportuguesמכתב מהמזכירות העלמית לסוכנות היהודית בירושלים בעניין קשיי מימון של משכורות השליחים בברזיל   006_12_0043
3542Benjamin OronVisita - chanichim da Suíça15/05/19611Carta da Mazkirut Olamit dirigida a mazkirut de Bror-Chail solicitando ao kibutz receber e alojar 17 membros do movimento na Suíça, que chegarão a Israel no marco das atividades de verão do movimentoיעקב פאוסטhebraicoמכתב מהמזכירות העלמית המבקש ממזכירות ברור חיל את הסכמת הקיבוץ לארח 17 חברים מהתנועה בשוויץ המגיעים ארצה במסגרת מפעלי הקיץ של התנועה. במסגרת הביקור הקבוצה אמורה לשהות יממה בקיבוץ   006_12_0029
3545Benjamin OronSeminário madrichim em Bror-Chai21/03/19611Carta da Mazkirut Olamit dirigida a Nachman Falbel, solicitando pronunciar duas conferências ante o seminário para madrichim do exteriorנחמן פלבל, יעקב פאוסטhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית, המבקש מנחמן פלבל להרצאות בנושאי ״הסוציאליזם ובתנועת הפועלים״ ו״הסוציאליזם כערכים חדשים-בעית הניכור״, בפני משתתפי הסמינר המרוכז לחברי התנועה במכון למדריכי חו״ל   006_12_0034
3652Benjamin OronMovimento na Holanda23/01/19622cartaיעקב פאוסט, יוסף שפרhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית לשליח בהולנד בענין הפקת פרסום על הקיבוץ בהולנד, מפעל חדש ותכניות הגשמה של התנועה ההולנדית   006_13_0050
4152Benjamin OronFinanciamento de shlichim no Brasil17/03/19591cartaדוד ברוכיסת אביגדורי, אורה, דב צמירhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית לנציג נוער וחלוץ בברזיל בדבר העברת ממון עבור השליחים בברזיל   021_07_0034
3656Benjamin OronAustralianos - Bror Chail12/11/19691cartaסוזי הרולדhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למרכז המשק בברור-חיל בענין שהיה בקיבוץ של 30 חברי התנועה מאוסטרליה   006_13_0046
3567Benjamin OronMachon Hachoref - Brasil20/11/19601Carta da Mazkirut Olamit à Agencia  Judaica informando que Bror-Chail receberá o Machon Hachoref do Brasilאפרים בריח, משה פורת, ד״ר ב. בנשלום, נתן גרלי, אברהם הצמריhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למחלקה לנוער והחלוץ של הסוכנות המודיע שקב׳ ברור חיל נענתה לארח את מכון החורף מברזיל לתקופת המשק   006_12_0057
4164Benjamin OronResoluções da Moatzá Artzit -196121/09/19611cartaנחמן פלבל, שמואל קרברצ׳בסקיhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למזכירות הארצית המתייחס לכוונות והחלטות של המועצה בברזיל, תוך דגש על הדיונים בשאלת אופי התנועה ובעית הלימודים   021_07_0021
3755Benjamin OronMoadon - Rio de Janeiro06/07/19591cartaחיים צימרמן, דב צמיר, דוד ברוכיסhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למזכירות הארצית המבשר כי זהו הרגע המתתאים להעמיד את נושא רכישת מועדון בריו על סדר היום, במידה שתבוא פניה דחופה של ההנהגה הארצית ותמיכה נמרצת מנציג מחלקת הנוער והחלוץ   019_08_0002
4157Benjamin OronMoadonim do Movimento no Brasil05/04/19591cartaיוחנן דרhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למזכירות הארצית בברזיל בעניין הגרעונות הכספיים של התנועה והכוונה לרכוש מועדונים קבועים אשר יספקו את צרכי התנועה. בשלב זה לא הושג ממון למטרה זו, אולם מפאת המצב הקשה בריו דה ז׳ניירו הסכים האיחוד לאשר תרומה   021_07_0028
3551Benjamin OronComissão Hadracha-Mazkirut Olami15/02/19601Designação de Mira Perlov e Nachman Falbel como membros da Comissão de Hadracha do movimentoאפרים בריח, מירה פרלוב, נחמן פלבלhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למזכירות ברור-חיל, בו מצורף כתב מינוי של מירה פרלוב ונחמן פלבל לועדת ההדרכה של המזכירות העולמית   006_12_0040
3658Benjamin OronGarin Hachshará - Bror Chail18/09/19691cartaחנניה רפפורט, אפרים בן יקירhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למזכירות ברור-חיל על חובת המשק לשלם לוקופת גרעין ההכשרה מברזיל מדי חודש ולהעביר סכום נוסף לקופת אחוד הבונים   006_13_0044
3692Benjamin OronOrçamento para vestuário - shlichim09/09/19642cartaדוד דניאל, אליעזר לרנרhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למזכירות ברור-חיל בענין תקציב הלבשה לשליחים היוצאים לפעולה בחו״ל   006_13_0008
4156Benjamin OronRigor na seleção de candidatos à aliá02/02/19611cartaאפרים בריחhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למזכירות ברור-חיל בעניין הקפדה על מיון החברים לעליה וזאת עקב מקרים חוזרים של חוסר הקפדה בבדיקות רפואיות לפני עליתם ארצה. הפניה מבחינת אזהרה חמורה לא לחזר על שגיאות העבר   021_07_0029
3553Benjamin Oronsubstituição de shlichim - Brasi04/02/19591Carta da Mazkirut Olamit dirigida a mazkirut de Bror-Chail referente a datas de mudança de sheliach no Brasilאפרים בריח, דב צמיר, נפתליhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למזכירות ברור-חיל בנושא עתוי החלפתו של השליח מהקיבוץ בברזיל, נפתלי, על ידי השליח החדש מקיבוץ ארז   006_12_0042
4150Benjamin OronCobrança de despesas telefônicas 06/03/19621cartaגיל שמירhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למזכירות ברור-חיל בדבר תשלום עבור שיחות טלפון   021_07_0036
3526Benjamin OronRosa Stroibas - Mazkirut Olamit20/10/19611Carta da Mazkirut Olamit dirigida ao Kibutz Bror-Chail anunciando o termino do trabalho de Rosa Stroibas na preparação do programa "Hachotrim"אברהם שינפלד, רוזה סטרויבסhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למזכירות ברור חיל המודיעה כי ב-20.10.1961 מסיימת רוזה סטרויבס את עבודתה הסדירה במזכירות העולמית, בהכנת תכנית ״החותרים״. רוזה אמורה לפקח אישית על הדפסת העבודה והקיבוץ מתבקש לאשפר לה זאת   006_12_0017
4168Benjamin OronCongresso da Juventude Judaica da América Latina17/09/19611cartaנחמן פלבל, ישראל הדר, דוד אבנריhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למזכירויות הארציות של אורוגואי, ארגנטינה וברזיל בדבר החשיבות בהשתתפות התנועה בועידת הנוער היהודי מאמריקה הלטינית. חייבים להשפיע על הגברת הפעולה לחינוך לאומי וחלוצי   021_07_0018
4148Benjamin OronMembro do Movimento do Uruguai à Bror Chail23/09/19621cartaמאיר לוינסון, אפרים בריחhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למזכירויות אור-הנר וברור- חיל המודיע שהיא לא תוכל תהתנגד לבקשת התנועה באורוגואי ולבקשתו של מאיר לוינסון להצטרף לקבוץ ברור-חיל במקום אור-הנר    021_07_0038
3662Benjamin OronChanania Rapaport-Mazkirut Olamit31/03/19691cartaאהרון טלנברג, חנניה רפפורט, לייב גולן, דב צמיר, אמיר פלוט, דב רוזנהק, דב וינרhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית למזכיר ברור-חיל המפציר בו לזרז את החלטת הקיבוץ בעניין גיוסו של חנניה רפפורט האמור להתחיל בהקדם בתפקידו כגזבר אחוד הבונים   006_13_0040
3556Benjamin OronDavid Avneri - shlichut22/12/19591Carta da Mazkirut Olamit dirigida a Hanhagah Artzit no Brasil anunciado a chegada de David Avneri, como sheliach centralאריה ברנפלד, דוד אבנריhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית להנהגה הארצית המודיע על הגעתו של דוד אבנרי, מקיבוץ כפר החורש, כשליח מרכזי בברזיל   006_12_0046
4166Benjamin OronDificuldades financeiras17/09/19611cartaדוד אבנרי, אפרים בריח, יוסף אריה קריבhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית לדוד אבנרי בברזיל בדבר הצורך לגייס ממון מקומי, לאור המצב הכספי החמור הצפוי לשנה הקרובה   021_07_0019
4182Benjamin OronVisita familiar de shaliach- ביקור מולדת של שליח22/02/19601cartaדב צמיר, יצחק יפה, בנימין בן-דודhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית לדב צמיר בברור-חיל בדבר הסיכומים עם השליח בשוויץ לגבי בקור מולדת   021_07_0002
4177Benjamin OronSeminario ideológico - Professores da Argentina-יום עיון לחברי התנועה מארגמטינה 23/10/19612cartaדב צמיר, אפרים בריח, ישראל שפילפויגל, אריה אזולאי, ברוך בלנקו, חיים זלוטניקhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית לדב צמיר בברור-חיל על יום עיון שייערך במזכירות העולמית לקבוצה של חברי בתנועה מארגנטינה אשר לומדים במדרשה למורים ע״ש גרינברג בירושלים    021_07_0008
3657Benjamin OronMazkirut Olamit - Guizbar11/11/19691cartaלייב גולן, אהרון טלנברג, אליהו גורן, גרשון אפשטייןhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית לברור-חיל ומפלסים בדבר בחירה גזבר למזכירות על פי שיקולים מקצועיים בלבד   006_13_0045
3541Benjamin OronNachan Falbel - Mazkirut Olamit20/05/19611Carta da Mazkirut Olamit dirigida a mazkirut de Bror-Chail solicitando permitir a mobilização de Nachman Falbel para a direção da atividade ideológica e a seção de Hadrachá da Secretaria Mundialאפרים בריח, נחמן פלבל, משה נצר, יצחק פניגרhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית לברור-חיל המפציר בקיבוץ להסכים לגיוסו של נחמן פלבל, לריכוז הפעולה הרעיונית ומדור ההדרכה של התנועה   006_12_0028
3659Benjamin OronShnat Hachshará - Bror Chail04/09/19691cartaלייב גולןhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית הנוזף במזכירות ברור-חיל על כך שהיא טרם קבעה את האדם שילווה את הקבוצה בזמן הסמינר, זאת על אף העובדה שהקיבוץ עמד על כך שהקבוצה תבוא אליו   006_13_0043
4159Benjamin OronResoluções sobre a Juventude-Congresso Europeu do "Ichud Olami"01/11/19602cartaאפרים בריח, בומה סיתרי, בנטו חן, זאב ברטפלד, ברוך בר-דין, מאיר ארגובhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית המעביר את נוסח החלטות אשר התקבלו בעידה האירופית של ״האיחוד העולמי״: חובה על כל סניפי ״האיחוד העולמי״ לתמוך בכל כוחם בתנועת איחוד הבונים, לשלוח בניהם לתנועה, תשומת לב מיוחדת לצרכי יהדות צפון אפריקה, עזרה חומרית והגדלת תקציבים לפעולות חינוך   021_07_0026
3540Benjamin Orondespesas de viagem - shlichim09/06/19601Carta da Mazkirut Olamit dirigida a Bror-Chail autorizando retroativamente despesas de viagem ao porto do sheliach Eli Sororמרדכי חייצ׳יק, יוחנן דרhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית המודיעה לברור- חיל שהיא מאשרת בדיעבד ולפנים משורת הדין הוצאות נסיעה לנמל עבור השליח אלי סורור   006_12_0027
4146Benjamin OronMadrichei Machon-Hachshará em Bror-Chail21/06/19621cartaחתימה לא מזוההhebraicoמכתב מהמזכירות העולמית המודיע למזכירות ברור-חיל על ההחלטה להפנות את קבוצת מדריכי מכון-מחזור ל׳- להכשרה בקיבוץ. לפי החלטת המכון סוכם להגדיל אל שעות הלימוד במשק, יש איסור להעסיק תלמידי המכון בשמירה, באמונים או בנשיאת נשק בצורה כלשהי.    021_07_0040
Page: 1 2 3 4 5 6 ... 188 189 190 191 192 193 
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11
Curta e Compatrilhe

1 thought on “Documentos classificados”

Leave a Comment